8. seja občinskega sveta Občine Komenda

Tagged: , , , , ,

Ugotovitev sklepčnosti, dnevni red

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela, za območja funkcionalnih enot FE 4/2, 4/3 in 4/4 – prva obravnava
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza, za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P 3/5 in P3/6 – prva obravnava

3. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE
4. Potrditev novelacije Investicijskega programa Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

5. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda – prva obravnava

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 18.6.2015

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

8. Predlog Statuta Občine Komenda – prva obravnava

9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 – 2020

10. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra, št. 478-0053/2014, z dne 18.12.2014 (UO GOK, št. 11/14)

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Comments Closed

Comments for this post are now closed.