17. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 24.11.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov
in naslednji DNEVNI RED:

1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 27. julij Kamnik

2. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

3. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa »Nadzidava OŠ v Komendi«

4. Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2017

5. Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2018

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2017 – druga obravnava

7. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 – druga obravnava

8.Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2017

9.Predlog Odloka o priznanjih Občine Komenda – druga obravnava

10. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – prva obravnava

11. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2017 – prva obravnava

12. Predlog Pravilnika o podelitvi športnih priznanj v občini Komenda

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov