20. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 6. 4. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov

1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta Občine Komenda

2. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo

3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016

4. Akt o ustanovitvi zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – sprejem uradnega prečiščenega besedila akta

5. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ

6. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki za šolsko leto 2017/2018

7. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2016

8. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2017

9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1160/13, 1131/13 in 1131/14, k . o. Suhadole

10. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 208, k. o. Mlaka

11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Comments Closed

Comments for this post are now closed.