25. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne15. 2. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov

1.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
2.Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2018
3.Letni program športa za leto 2018
4.Poročilo o odvozu odpadnega materiala iz zbirnega centra v Suhadolah – Publikus d.o.o.
5.Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2017
6.Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2017

7.Letna poročila (javnih) zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2017:
Osnovna šola Komenda Moste – 1. del
Vrtec Mehurčki
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Osnovna šola 27. julij
Glasbena šola Kamnik
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Mestne Lekarne – 1. del
Mestne Lekarne – 2. del
Medobčinski muzej Kamnik – 1. del
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
Zavod KKS KOMOK
8.Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2017 – ustno poročilo
9.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2017

10.Letni program dela Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2018 in predlog finančnega načrta za leto 2018
11.Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda – seznanitev s končnimi poročili (2018)
12.Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – druga obravnava
13.Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2017 – skrajšani postopek

14.Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komenda – prva obravnava
15.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode – prva obravnava
16.Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Komenda – prva obravnava
17.Predlog Odloka o turistični taksi v občini Komenda – prva obravnava
18.Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2017
19.Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2017
20.Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1131/16, k. o. Suhadole
21.Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
22.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov