3. seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 4.12.2014
in naslednji DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2015 – predstavitev in prva obravnava


2. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra
3. Predlog Sklepa o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

4. Predlog Sklepa o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih vod ter prilagoditev normativnega naziva premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Video: Luka Karničnik
Za predvajanje potrebujete Flash Player