4. seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 18.12.2014

1. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda – prva obravnava

2. Predlog Sklepa o seznanitvi z delitveno bilanco med OŠ Komenda Moste in Vrtcem Mehurčki na dan 31.08.2014 ter sprejem Sklepa o soglasju k porabi sredstev

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2015 – druga obravnava

4. Predlog Sklepa o soglasju k podaljšanju najemne pogodbe z društvom »Skupina aktivnih Klančanov« za parcelo 308, k. o. Klanec.

5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mehurčki

6. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

Video: Luka Karničnik
Za predvajanje potrebujete Flash Player