5. seja občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Dnevni red

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22. 1. 2015
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Komenda

1. letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2014

2. Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2015

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava

4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2014
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015

5. Poročilo o izvajanju pomoči na domu

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 2014 – skrajšani postopek

8. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v občini Komenda
9. Informacija o prejemu Poročil o kampanji za lokalne volitve 2014 in Predlog Sklepa o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014
poročila

10. Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Komenda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda

11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 575/4 k.o. Kaplja vas, 1156/1 in 1156/2 k.o. Suhadole, parc. št. 573/3 in 549/1 k.o. Kaplja vas, parc. št. 860/2 k.o. Klanec in parc. št. 1526/4 k.o. Moste

12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda

13. Sprememba sklepa 32/3/2010-20 z 20.3.2014. Imenovanje pogajalske skupine z Gorenjsko banko Kranj.

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov