6. seja občinskega sveta Občine Komenda

1. Pogovor s svetnikom Igorjem Štebetom.

2. Pogovor s svetnikom Izakom Matejem Cirajem.

Dnevni red 6. Seje OS Komenda
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 19.3.2015
in naslednji DNEVNI RED:

1. Seznanitev Občinskega sveta Občine Komenda z imenovanjem podžupana Občine Komenda

2. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2014

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – druga obravnava

4. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Komenda – prva obravnava

5. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki

6. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja Vrtca Mehurčki

7. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda

8. Predlog Sklepa o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Medgeneracijsko središče Komenda

9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik

10. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj

11. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Gora pri Komendi

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov