12. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Tagged: , , , , ,

DNEVNI RED
Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 28.01.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov.

1. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Komenda št. 032-0006/2014-02 z dne 04.12.2014 (Uradne objave GOK, št. 11/2014)

2.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svetu Območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

3.Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Križ

4.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste

5.Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste in Vrtca Mehurčki na dan 31.12.2015

6.Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem občine Komenda za leto 2016

7.Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 – druga obravnava

8.Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2015 – skrajšani postopek

9.Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2016

10.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu KO 13 Gmajnica – 1. obravnava

11.Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda

12.Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

13.Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 544/2, k. o. Kaplja vas ter parc. št. 454/6 in 454/3, k. o. Mlaka

14.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov