14. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 21.04.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov.
in DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica – druga obravnava
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2, poslovno proizvodna cona Ozka dela – funkcionalne enote Fe 4/2, 4/3 in 4/4 – druga obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1, poslovno proizvodna cona Ozka dela – II. faza – funkcionalne enote FeP 3/4, FeP 3/5 in FeP 3/6 – druga obravnava

5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31.12.2015
6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2016 – skrajšani postopek

7. Predlog Sklepa o določitvi cen za uporabo Športne dvorane Komenda
8. Predlog Sklepa o določitvi cen za koriščenje reklamnega prostora v Športni dvorani Komenda

9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

10. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov