15. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 30.06.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov

1.Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda

2.Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Nasovče

3.Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

4.Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

5.Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2017 – prva obravnava

6.Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 – prva obravnava

7.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – prva obravnava
8.Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 816/1, k. o. Nasovče

9.Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2016

10.Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu

11.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov