16. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 20.10.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov

1.Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu

2.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik

3.Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

4.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – druga obravnava

5.Predlog Odloka o priznanjih Občine Komenda – prva obravnava

6.Predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda

7.Predlog Sklepa o višini denarnega prispevka za novorojence v občini Komenda

8.Predlog Sklepa o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

9.Predlog Sklepa o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi

10.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov