18. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22. 12. 2016 ter poročilo o realizaciji sklepov

1.Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa Obnova vodovoda na Gmajnici, Gori, Podborštu in Mlaki

2.Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki

3.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 27. julij Kamnik
4.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

5.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda KKS KOMOK

6.Predlog Sklepa za odpis terjatev

7.Predlog sklepa o izvzemu javnega dobra na zemljiščih parc. št. 858/2, 858/3, 858/4, 858/5 in 858/6, k. o. Križ in zemljišču parc. št. 1420, k.o. Moste

8.Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

9.Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

10.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov