19. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Dnevni red
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 23. 02. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov

1. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance občinskega sveta Občine Komenda.

2. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2017

3. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o.

4. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda – druga obravnava
5. Predlog Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana – prva in druga obravnava

6. Predlog Zaključnega računa Občine Komenda za leto 2016 – skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017 – skrajšani postopek

8. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš

9. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2016

10. Letna poročila javnih zavodov / zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2016:
Mestne Lekarne, Osnovna šola Komenda Moste, Vrtec Mehurčki, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Osnovna šola 27. julij, Glasbena šola Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik, Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, Zavod KKS KOMOK

11. Potrditev Načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Komenda
12. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov