20. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 6. 4. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov

1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta Občine Komenda

2. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo

3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016

4. Akt o ustanovitvi zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – sprejem uradnega prečiščenega besedila akta

5. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ

6. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki za šolsko leto 2017/2018

7. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2016

8. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2017

9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1160/13, 1131/13 in 1131/14, k . o. Suhadole

10. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 208, k. o. Mlaka

11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov